Aplikácie

Národná
Rada SR.

Kancelária Národnej Rady
Slovenskej Republiky

Systém sledovania legislatívneho procesu SSLP

Informačný systém opierajúci sa o organizačnú štruktúru a pozostávajúci z vyše 60 navzájom prepojených softvérových modulov typu workflow na podporu činnosti Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti zákonodarstva, kreovania a kontroly zákonmi stanovených orgánov a v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky. Eviduje a na webportáli inštitúcie poskytuje aktuálne i historické údaje týkajúce sa relevantných verejných inštitúcií, verejných činiteľov, zákonodarných, kreačných a kontrolných procesov, ako aj súvisiacich dokumentov. Umožňuje abonovanie dokumentov a sledovanie zákonných lehôt prostredníctvom emailových notifikácií. Iniciuje procesy na základe vyhodnotenia relevantnosti dokumentov zasielaných do sledovanej emailovej schránky. Poskytuje webové služby na využitie v externých systémoch.

Ciele:

 1. Počítačová podpora procesov v K NR SR v súlade so záväznými požiadavkami Ústavy Slovenskej republiky, zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a ďalších zákonných a podzákonných noriem
 2. Poskytnutie informácií verejnosti v súlade so záväznými požiadavkami ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č.545/205 Z. z., zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ďalších zákonných noriem.

Počet používateľov

~100 používateľov so vstupujúcimi údajmi denne.
~10 000 používateľov používajúcich denne výstupne údaje na webportáli Národnej rady.

Odbory

 1. organizačný odbor
 2. odbor komunikácie s verejnosťou a médiami,
 3. ekonomický odbor,
 4. odbor informačných technológií,
 5. odbor Parlamentný inštitút,
 6. odbor legislatívy a aproximácie práva,
 7. odbor zahraničných vzťahov a protokolu,
 8. odbor pre európske záležitosti
 9. sekretariát predsedu NR SR,
 10. sekretariáty podpredsedov NR SR,
 11. sekretariáty podpredsedov NR SR,

Moduly

 1. Administračný modul
 2. Modul pre odberateľov

Technológia

Moduly a Funkcionalita:

1. Abonentský portál
Webový portál pre abonovanie e-mailového zasielania informácií o vybraných prírastkoch databázy SSLP.

2. Administrácia sekcie Neprehliadnite
Nástroj na automatické i ručné informovanie na webportáli Národnej rady o najdôležitejších udalostiach aktuálne prebiehajúcich v Národnej rade.

3. Agenda výborov
Nástroj na podporu predovšetkým schôdzovej činnosti výborov Národnej rady.

4. Asistenti poslancov
Databáza aktuálnych i historických asistentov poslancov.

5. Autorizovaná rozprava
Databáza vnútorne neštruktúrovaných dokumentov autorizovanej rozpravy aktuálneho i historických volebných období slovenského parlamentu.

6. CD Správa o schôdzi
Nástroj na vytvorenie i off-line prezentáciu informácií viažucich sa k vybranej schôdzi aktuálneho i historických volebných období slovenského parlamentu.

7. DCN SW
Konferenčný systém používaný na riadenie parlamentnej schôdze vrátane hlasovania poslancov.

8. Denná informácia (Informácia o výsledku denného rokovania)
Nástroj na zachytávanie priebehu parlamentnej schôdze v súlade so záväznými požiadavkami zákona o rokovacom poriadku.

9. Digitálna knižnica
Nástroj na ukladanie i publikovanie všetkých dokumentov slovenského parlamentu; obsahuje aj skeny historických dokumentov od 19. storočia.

10. DVD Parlamentné tlače
Nástroj na vytvorenie i off-line prezentáciu prerokúvaných materiálov – parlamentných tlačí viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

11. e-Schôdza
Webový portál na prezentáciu priebehu i plného kontextu aktuálnej i historických schôdzí slovenského parlamentu.

12. Eurovoc
Nástroj i 26-jazyčný európsky tezaurus na indexovanie prerokúvaných materiálov – parlamentných tlačí.

13. Evidencia činností Parlamentného inštitútu
Nástroj na báze rešeršných dokumentov vytváraných na podporu pripomienkovania obsahu prerokúvaných materiálov parlamentných tlačí s ohľadom na znenie analogických materiálov prerokúvaných parlamentmi sveta.

14. Evidencia ČPT
Nástroj na evidenciu prerokúvaných materiálov – parlamentných tlačí viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

15. Evidencia delegácií
Nástroj na evidenciu tzv. parlamentných delegácií viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

16. Evidencia fotodokumentácie
Nástroj na evidenciu fotodokumentácie viažucej sa k parlamentným podujatiam aktuálneho i historických volebných období slovenského parlamentu.

17. Evidencia klubov
Nástroj na evidenciu poslaneckých klubov viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

18. Evidencia komisií
Nástroj na evidenciu parlamentných komisií viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

19. Evidencia konaní Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Nástroj na evidenciu konaní voči verejným funkcionárom v súlade so záväznými požiadavkami ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/205 Z. z.

20. Evidencia monitoringov
Nástroj na automatické spracovanie monitoringov médií zasielaných K NR SR každý pracovný deň.

21. Evidencia návštev InfoCentra
Nástroj na automatické spracovanie návštev Národnej rady prihlásených prostredníctvom webportálu Národnej rady.

22. Evidencia oznámení verejných funkcionárov
Nástroj na evidenciu oznámení verejných funkcionárov v súlade so záväznými požiadavkami ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/205 Z. z.

23. Evidencia poslancov
Nástroj na evidenciu poslancov viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

24. Evidencia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
Nástroj na evidenciu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k prerokúvaným materiálom – parlamentným tlačiam viažucim sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

25. Evidencia rozhodnutí
Nástroj na evidenciu tzv. rozhodnutí predsedu NR SR predovšetkým k prerokúvaným materiálom – parlamentným tlačiam viažucim sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

26. Evidencia schválených zákonov
Nástroj na evidenciu schválených zákonov, úspešne prerokovaných materiálov – parlamentných tlačí viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

27. Evidencia stanovísk legislatívneho odboru
Nástroj na evidenciu stanovísk legislatívneho odboru k prerokúvaným materiálom – parlamentným tlačiam viažucim sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

28. Evidencia uznesení
Nástroj na evidenciu uznesení k prerokúvaným materiálom – parlamentným tlačiam viažucim sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

29. Evidencia výborov
Nástroj na evidenciu parlamentných výborov viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

30. Evidencia videodokumentácie
Nástroj na evidenciu videodokumentácie viažucej sa k parlamentným podujatiam aktuálneho i historických volebných období slovenského parlamentu.

31. Evidencia zákonov napadnutých na Ústavnom súde Slovenskej republiky
Nástroj na evidenciu zákonov síce schválených (úspešne prerokovaných materiálov – parlamentných tlačí), ale následne napadnutých na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

32. HelpDesk
Nástroj na podporu prevádzky IT infraštruktúry K NR SR.

33. Hlasovanie poslancov
Nástroj na evidenciu hlasovaní poslancov predovšetkým o prerokúvaných materiáloch – parlamentných tlačiach viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

34. Hodina otázok
Nástroj na spracovanie poslaneckých otázok položených v súlade so záväznými požiadavkami zákona o rokovacom poriadku a viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

35. Interpelácie poslancov

Nástroj na spracovanie poslaneckých interpelácií vznesených v súlade so záväznými požiadavkami zákona o rokovacom poriadku a viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

36. IPEX
Nástroj na prepojenie rokovania o materiáloch Európskeho parlamentu na pôde Národnej rady s rokovaniami o materiáloch Európskeho parlamentu na pôde ostatných parlamentov členských štátov Európskej únie.

37. Kancelárie poslancov
Databáza aktuálnych i historických kancelárii poslancov.

38. Kontrolná činnosť NR SR
Nástroj na podporu kontrolnej činnosti Národnej rady, ako jej to voči stanoveným orgánom určujú zákony.

39. Kreačná činnosť NR SR
Nástroj na podporu kreačnej činnosti Národnej rady, ako jej to voči stanoveným orgánom určujú zákony.

40. Materiály predsedu NR SR
Nástroj na evidenciu materiálov predsedu Národnej rady viažucim sa k parlamentným podujatiam aktuálneho i historických volebných období slovenského parlamentu.

41. Organizačná štruktúra
Nástroj i databáza zahrňujúca orgány a inštitúcie Slovenskej republiky, ktorých činnosť súvisí s pôsobnosťou Národnej rady.

42. Osobitné ponukové konanie
Nástroj na podporu realizácie špecifickej zákonnej povinnosti K NR SR.

43. Ospravedlnenia poslancov
Nástroj na evidenciu a spracovanie ospravedlnení, o ktoré požiadali poslanci v súlade so záväznými požiadavkami zákona o rokovacom poriadku a ktoré sa viažu k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

44. Podujatia NR SR
Nástroj na evidenciu podujatí Národnej rady viažucich sa k aktuálnemu i historickým volebným obdobiam slovenského parlamentu.

45. Prezentácia aktivít NR SR mimo času rokovaní
Nástroj na prezentáciu aktivít Národnej rady v období, keď parlament nezasadá.

46. Prezentácia poslancov
Nástroj na prezentáciu poslancov – zaevidovanie ich účasti na zasadnutí schôdzi parlamentu v súlade so záväznými požiadavkami zákona o rokovacom poriadku, ktorá sa viaže k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

47. Prezentácia poslancov na výboroch
Nástroj na prezentáciu poslancov – zaevidovanie ich účasti na zasadnutí schôdzi parlamentného výboru v súlade so záväznými požiadavkami zákona o rokovacom poriadku, ktorá sa viaže k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

48. Program schôdze
Nástroj na tvorbu programu zasadnutia schôdze parlamentu v súlade so záväznými požiadavkami zákona o rokovacom poriadku.

49. Rezervačný systém podujatí
Nástroj na rezerváciu podujatí Národnej rady, predovšetkým tlačových videokonferencií viažucich sa k aktuálnemu i historickým volebným obdobiam slovenského parlamentu.

50. Skupiny priateľstva
Nástroj na evidenciu tzv. skupín priateľstva viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

51. Správa automatickej pošty
Nástroj na správu životného cyklu emailových notifikácií pre jednotlivé softvérové moduly SSLP.

52. Správa oprávnení
Nástroj na správu používateľských oprávnení pre jednotlivé softvérové moduly SSLP.

53. Systém sledovania európskych záležitostí
Nástroj na podporu rokovania o materiáloch Európskeho parlamentu na pôde Národnej rady.

54. Systém sledovania legislatívneho procesu
Nástroj na podporu rokovania o materiáloch – parlamentných tlačiach viažucich sa k vybranému volebnému obdobiu slovenského parlamentu.

55. Tlačové správy
Nástroj na evidenciu a tvorbu tlačových správ Národnej rady viažucich sa k aktuálnemu i historickým volebným obdobiam slovenského parlamentu.

56. Týždeň v parlamente
Nástroj na konsolidáciu a tvorbu oznamov Národnej rady o parlamentných udalostiach očakávaných v danom kalendárnom týždni a viažucich sa k aktuálnemu i historickým volebným obdobiam slovenského parlamentu.

57. Verejné obstarávanie
Nástroj na podporu realizácie špecifickej zákonnej povinnosti K NR SR.

58. Voľné pracovné miesta
Nástroj na podporu realizácie špecifickej zákonnej povinnosti K NR SR.

59. Webportál NR SR (forma, štruktúra, obsah)
Nástroj na správu formy, štruktúry a obsahu webportálu Národnej rady.

60. Zahraničné pracovné cesty
Nástroj na evidenciu zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady viažucich sa k aktuálnemu i historickým volebným obdobiam slovenského parlamentu.

61. Zasadnutia výborov NR SR
Nástroj na tvorbu programu zasadnutia schôdze parlamentného výboru v súlade so záväznými požiadavkami zákona o rokovacom poriadku.

62. Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Nástroj na podporu realizácie špecifickej zákonnej povinnosti K NR SR.

63. Žiadosti o poskytovanie informácií (Systém na podporu vybavovania agendy súvisiacej so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám)
Nástroj na spracovanie žiadostí o informáciu z Národnej rady podaných prostredníctvom webportálu Národnej rady.

64. Žiadosť o vydanie akreditačného preukazu
Nástroj na spracovanie žiadostí o akreditáciu v Národnej rade podaných prostredníctvom webportálu Národnej rady.

Systém bezpečného
legislatívneho procesu.

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.